Na této stránce naleznete informace o právních upozorněních.
Právní informace

1. Obecné informace

Právní služby advokátní kanceláře v České republice poskytuje Schoultz & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 24791261, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 174546, s registrovaným sídlem Pařížská 204/21, 110 00 Praha 1 – Josefov, Česká republika (dále také jen „advokátní kancelář“). 

Poučení pro klienty – spotřebitele:

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

2. Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, citlivé, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. E-maily odesílané advokátní kanceláří a/nebo jednotlivci, jsou určeny pouze pro konkrétního adresáta/adresáty a samozřejmě mohou obsahovat citlivé a důvěrné informace včetně osobních údajů. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný advokátní kanceláří a/nebo jednotlivci obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. Advokátní kancelář nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Specifické právní otázky mohou vznikat při použití e-mailu ke komunikaci mezi klientem a advokátem. Pokud máte zájem o další informace o možných dopadech komunikace e-mailem, prosím kontaktujte nás. Advokátní kancelář vychází z předpokladu, že každý, kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

3. Informace pro spotřebitele 

Advokátní kancelář klientovi jakožto spotřebiteli poskytuje vždy informaci o ceně za poskytované právní služby či způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb spotřebiteli tak, aby cena odpovídala vzájemně sjednaným podmínkám. Informace o ceně za poskytnuté právní služby jsou rovněž nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli, jež advokátní kancelář se spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních služeb. Výše odměny advokátní kanceláře je tak stanovena na základě individuální dohody, a to s ohledem na potřeby a možnosti spotřebitele a rovněž s ohledem na časovou, odbornou, jazykovou náročnost a hodnotu daného případu. Odměna advokátní kanceláře může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna smluvní hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová.


Zásady zpracování osobních údajů

Tento dokument shrnuje zásady zpracování Vašich osobních údajů ze strany Schoultz & Partners, advokátní kancelář s.r.o. a rovněž informace o Vašich právech k těmto zpracovávaným osobním údajům a o možnostech jejich uplatnění

1. Identifikace správce osobních údajů

Schoultz & Partners, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 24791261, se sídlem Pařížská 204/21, Praha 1, PSČ 110 00, E-mail: office.manager@schoultzpartners.eu, tel: +420 226 232 100 (dále také jen „advokátní kancelář“).

Správci osobních údajů jsou rovněž advokáti, mající uzavřenou smlouvu o trvalé spolupráci s advokátní kanceláří. Advokáti a advokátní kancelář sdílejí osobní údaje v souvislosti poskytováním právních služeb advokáty advokátní kanceláři. Údaje jsou mezi advokáty a advokátní kanceláří sdíleny vždy pouze v nezbytném rozsahu, v souladu s těmito zásadami a smlouvou o sdílení osobních údajů uzavřenou mezi advokáty a advokátní kanceláří.

2. Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroj

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V rámci naší činnosti může dojít ke zpracování těchto Vašich osobních údajů:

 • identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČO, DIČ, číslo identifikačních dokladů;
 • kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, e-mail, adresa, bankovní spojení;
 • údaje týkající se pracovního poměru a výběrového řízení na pozici v advokátní kanceláři, včetně naší vzájemné komunikace;
 • údaje získané v souvislosti s poskytováním jednotlivých právních služeb, včetně související komunikace;
 • záznamy z bezpečnostních kamer v sídle advokátní kanceláře;
 • další údaje získané na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, jako subjektu údajů, od našich klientů, protistran či jiných třetích stran (soudy, státní orgány) v souvislosti poskytováním právních služeb či se související činností advokátní kanceláře. Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů.

3. Právní základ pro zpracování a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat za splnění některé z těchto podmínek, a to vždy pouze v nezbytném rozsahu:

 • ke zpracování osobních údajů k určitému účelu jste nám udělili souhlas;
 • k plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
 • k plnění smlouvy, kterou s Vámi písemně či jinak uzavřeme nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, včetně plnění povinností z pracovněprávního vztahu a k vedení výběrového řízení s uchazeči o zaměstnání v advokátní kanceláři;
 • je-li to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby;
 • je-li to nezbytné pro plnění našich právních povinností;
 • je-li to třeba pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran (zejména našich klientů), avšak pouze za situace, že před těmito zájmy nemají přednost Vaše zájmy či Vaše základní práva.

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu potřebném k poskytování našich právních služeb, k řádnému vedení naší společnosti, k plnění zákonných povinností a zabezpečení našich vnitřních procesů. Osobní údaje jsou zpracovány ručně i automatizovaně.

4. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, neposkytujeme jiným komerčním subjektům. V určitých případech můžeme zpracovávané údaje sdílet s dalšími subjekty (dozorovými orgány, soudy apod.), zejm. pokud nám to ukládají právní předpisy či je to nezbytné k výkonu naší činnosti a k uplatnění našich práv. Osobní údaje si v nezbytném rozsahu předáváme mezi sebou, tedy mezi advokátní kanceláří a trvale spolupracujícími advokáty. Osobní údaje můžeme v nezbytném rozsahu sdílet také s třetími osobami, kterými jsou:

 • poskytovatelé IT služeb, účetních služeb a dalších profesionální poradci naší kanceláře;
 • auditoři;
 • překladatelé;
 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu, nevyplývá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu jsou zpracovávány pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem, nejdéle do jeho odvolání.

6. Zabezpečení osobních údajů

Jako správce osobních údajů zpracováváme osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Při nakládání s osobními údaji uplatňujeme řadu bezpečnostních standardů tak, aby byly osobní údaje bezpečně uchovávány a bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k nim, jejich změnám či zveřejnění informací. Všichni naši partneři, zaměstnanci, poskytovatelé služeb a trvale spolupracující advokáti s přístupem k osobním údajům jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, jehož následkem bude vysoké riziko Vaše práva a svobody, máme povinnost Vás o tomto informovat.

7. Doplňující informace

7.1 Výběrové řízení s uchazeči o zaměstnání

Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výběrovým řízením na pozici v advokátní kanceláři budou zpracovávány v rámci advokátní kanceláře a v některých případech advokáty, kteří s advokátní kanceláří trvale spolupracují.

7.2 Marketingová sdělení

Emailové kontakty našich klientů, případně emailové kontakty dalších osob, pokud nám k tomu udělily souhlas, můžeme využívat k marketingovým a obchodním účelům. Jste-li adresátem těchto sdělení, máte možnost jejich zasílání kdykoliv odmítnout postupem, který je popsán v každém takovém sdělení, případně na adrese office.manager@schoultzpartners.eu.

8. Práva subjektu osobních údajů

Právní předpisy Vám ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, přiznávají dále uvedená práva. Uplatnitelnost těchto práv však může být v jednotlivých případech omezena povinností advokátní kanceláře a advokátů zachovávat advokátní mlčenlivost či potřebou plnit jiné zákonné povinnosti související s poskytováním právních služeb.

Právo na přístup: Máte právo od nás získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tak činíme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním.

Právo na opravu: Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu na Vaši žádost opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit nebo opravit.

Právo na výmaz: Máte právo, abychom na Vaši žádost Vaše osobní údaje vymazali, a to za předpokladu, že je naplněn některý z těchto důvodů: (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (b) odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; (c) vznesete námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz níže); (d) osobní údaje jsme zpracovali protiprávně; (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti. Právo požadovat výmaz však nemáte, pokud je zpracování nezbytné: (a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (b) pro splnění naší právní povinnosti; (c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování; (e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že (a) popíráte přesnost osobních údajů – zpracování omezíme na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů; (b) zpracování je protiprávní a místo výmazu žádáte o omezení použití osobních údajů; (c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d) vznesli jste námitku proti zpracování – zpracování omezíme, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost: Ve vztahu k osobním údajům, které budeme zpracovávat automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené, můžete požadovat jejich poskytnutí v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom si je s jiným správcem předali mezi sebou.

Právo odvolat souhlas: Ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste nám poskytli souhlas, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní.

Právo vznést námitku: Proti zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést námitku. Bude-li se jednak o námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Bude-li se námitka týkat jiného účelu, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody (a) pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi právy a zájmy nebo (b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost: V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.